■ RICOH Dynamic Escort Calendar 23j  (1960年代)  ↑  ...